Statut

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZAPOBIEGANIA SAMOBÓJSTWOM

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Polskie Towarzystwo Zapobiegania Samobójstwom” w dalszej części zwane Towarzystwem.

§ 2

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” oraz postanowień niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.

§ 3

Terenem działalności Towarzystwa jest Rzeczypospolita Polska, a siedziba władz znajduje się w mieście Opole.

§ 4

Towarzystwo może powoływać Komisje Naukowe, Sekcje i Oddziały.

§ 5

Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o podobnych zadaniach i celach.

§ 6

Towarzystwo używa pieczęci okrągłej z napisem: „Polskie Towarzystwo Zapobiegania Samobójstwom”, wyśrodkowane w dole: „Zarząd Główny”, pośrodku symbol Towarzystwa oraz pieczęci podłużnej z napisem: „Polskie Towarzystwo Zapobiegania Samobójstwom” – Zarząd Główny” i symbolem Towarzystwa lub „Oddział w …”

§ 7

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, a do realizowania działań statutowych może zatrudniać wykonawców.

§ 8

Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją i realizowaniem zadań statutowych.

§ 9

Realizowanie zadań statutowych może być płatne i nieodpłatne, z wyjątkiem ściśle określonej formy realizacji danego działania zapisanego w statucie.

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 10

Cele Towarzystwa to przede wszystkim:

 • zapobieganie samobójstwom w Polsce poprzez podejmowanie realnych, specjalistycznych działań w praktyce klinicznej,
 • tworzenie podstaw programów zapobiegania samobójstwom,
 • inicjowanie i zachęcanie do podejmowania psychologicznych badań zjawiska samobójstwa,
 • potwierdzanie wysokich kompetencji i umiejętności praktycznych w obszarze suicydologii u specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego,
 • działanie edukacyjno-szkoleniowe skierowane do: specjalistów, pacjentów i społeczeństwa,
 • integrowanie psychologów zainteresowanych suicydologią,
 • wspieranie zdrowego stylu życia i ukazywanie czynników negatywnie wpływających na zdrowie psychiczne, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka suicydalnego,
 • przeciwdziałanie negatywnym – suicydogennym – zjawiskom społecznym,
 • naukowe wyjaśnianie przyczyn samobójstw, m.in. w kontekście zdrowia v. choroby psychicznej.

§ 11

Deklarowane cele Towarzystwo realizuje poprzez:

 • tworzenie specjalistycznych – poradni suicydologicznych – które będą pełniły dla pacjentów suicydalnych i ich rodzin rolę ambulatoryjnych ośrodków świadczących pomoc psychologiczną,
 • przy tworzonych oddziałach Towarzystwa, inicjowanie powstawania regionalnych zespołów specjalistów należących do grup szybkiego reagowania kryzysowego np. w sytuacji samobójstw w szkołach,
 • prowadzenie badań naukowych z zakresu suicydologii oraz publikowanie na ten temat,
 • opracowywanie praktycznych zasad postępowania w kryzysach suicydalnych oraz programów profilaktycznych,
 • rekomendowanie i prowadzenie szkoleń istotnych z punktu widzenia zapobiegania samobójstwom w praktyce klinicznej,
 • rekomendowanie wartościowej dla suicydologii literatury polskiej i zagranicznej,
 • nadawanie certyfikatu suicydologa klinicznego, potwierdzającego posiadanie wiedzy specjalnej, ponadprzeciętnej, w zakresie suicydologii i umiejętności udzielania pomocy w tym zakresie, po spełnieniu wymagań opracowanych przez Zarząd Główny Towarzystwa,
 • współdziałanie z organizacjami społecznymi i instytucjami państwowymi zainteresowanymi działalnością Towarzystwa,
 • współpracę ze środkami masowego przekazu w celu poszerzania wiedzy społeczeństwa na temat samobójstw,
 • wydawanie opinii w sprawach dotyczących samobójstw, w tym ekspertyz sądowych,
 • finansowanie działań spełniających założenia programowe Towarzystwa,
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

§ 12

Najważniejsze zasady powoływania i prowadzenia poradni suicydologicznych:

 • otwieranie poradni suicydologicznych przez członków Towarzystwa jest dobrowolne,
 • pacjenci w poradniach suicydologicznych przyjmowani są bezpłatnie,
 • poradnie suicydologiczne tworzone są przy istniejących już: poradniach, prywatnych gabinetach psychologicznych lub innych instytucjach świadczących pomoc psychologiczną lub z inicjatywy psychologa od podstaw,
 • po spełnieniu wymagań (dotyczą one prowadzącego poradnię), poradnia suicydologiczna otrzymuje rekomendację Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Samobójstwom i unikalny numer zgodny z kolejnością zadeklarowania działalności,
 • Zarząd Główny prowadzi przy siedzibie Towarzystwa poradnię suicydologiczną numer 1,
 • informacje o każdej nowej poradni suicydologicznej gromadzone są przez Zarząd Główny i umieszczane na stronie internetowej Towarzystwa,
 • tylko psycholog z co najmniej pięcioletnim stażem pracy może samodzielnie prowadzić poradnię suicydologiczną rekomendowaną przez PTZS (być jej kierownikiem), w przypadku współpracy psychologa lub psychiatry z istniejącą już poradnią staż ten nie jest wymagany,
 • w przypadku współpracy z poradnią osoby o innym wykształceniu, musi posiadać ona certyfikat psychoterapeuty i co najmniej 10-letnie doświadczenie pracy w służbie zdrowia, w charakterze psychoterapeuty,
 • psycholodzy tworzący poradnie suicydologiczne pełnią w nich usługi diagnostyczne i terapeutyczne na zasadzie wolontariatu, w ilości deklarowanych 4 godzin tygodniowo lub dobrowolnie w większej ilości, z ideą zrzeszania się w jednej placówce i świadczenia usług w jak największej ilości godzin i dni w tygodniu (godziny pracy specjalistów współpracujących z poradnią ustalane są indywidualnie z jej założycielem),
 • poradnia suicydologiczna może niezależnie zdobywać środki finansowe na zwiększenie ilości godzin pracy ponad statutowe w zakresie samozatrudnienia lub zatrudnienia innych psychologów i psychiatrów, z jakichkolwiek środków – unijnych, samorządowych etc., a Zarząd Główny PTZS będzie wspierał takie działania,
 • w staraniach o udostępnienie pomieszczeń i/lub dofinansowania dla prowadzenia lub prowadzonej poradni, prowadząca je osoba występuje do innych instytucji jako członek Towarzystwa i ma jego pełne wsparcie,
 • co pół roku poradnia suicydologiczna zdaje raport z działalności Zarządowi Głównemu zgodnie z przygotowaną do tego celu dokumentacją,
 • poradnia informuje lokalne media o prowadzonej działalności zgodnie z przygotowanymi przez Zarząd Główny zasadami,
 • Zarząd Główny ma prawo kontrolować zgodność funkcjonowania rekomendowanej poradni z danymi umieszczanymi na jej temat w lokalnych mediach.

§ 13

Ogólne cele i zasady certyfikacji:

 • certyfikaty mają za zadanie informować pacjentów oraz instytucje o tym, że dana osoba posiada ponadprzeciętną wiedzę z zakresu suicydologii (wiedzę specjalną), a przede wszystkim, iż posiada doświadczenie praktyczne w diagnozowaniu ryzyka samobójstwa i udzielaniu pomocy pacjentom suicydalnym;
 • certyfikaty suicydologa klinicznego nadawane są wyłącznie psychologom i psychiatrom; osobom reprezentującym inne zawody, biorących udział w opiece nad pacjentami suicydalnymi, możliwe jest przyznanie certyfikatu w wyjątkowych okolicznościach; Zarząd każdorazowo będzie rozpatrywał taką kandydaturę indywidualnie; przyjmuje się, że kandydat musi być certyfikowanym psychoterapeutą i mieć ponad 10-letni staż pracy w służbie zdrowia w charakterze psychoterapeuty;
 • certyfikaty nadawane są po zdobyciu odpowiedniej ilości – 1000 punktów edukacyjnych.

Warunki zdobycia certyfikatu suicydologa klinicznego:

 • co najmniej 5-letnia praktyka w zawodzie psychologa/psychiatry,
 • prowadzenie przez co najmniej rok poradni suicydologicznej akredytowanej przez PTZS lub współpraca z taką poradnią,
 • odbycie co najmniej czterech szkoleń z zakresu suicydologii rekomendowanych przez Zarząd Główny PTZS,
 • obowiązek napisania artykułu naukowego o samobójstwach, co stanowi formę egzaminu końcowego w drodze do certyfikatu, który zostanie opublikowany w czasopiśmie naukowym (indywidualne starania kandydata), w pracy zbiorowej wydanej przez Towarzystwo lub na jego stronie internetowej.

Dodatkowe punkty otrzymuje się za:

 1. Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu interwencji kryzysowej.
 2. Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu psychotraumatologii.
 3. Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu suicydologii – jeśli zostaną uruchomione i będą posiadały rekomendację Towarzystwa.
 4. Udokumentowane, wcześniejsze (przed wstąpieniem do Towarzystwa) zainteresowanie i zaangażowanie w problematykę samobójstw: publikacje, wykłady, pogadanki, art. w lokalnej prasie, wystąpienia w mediach, działalność społeczna itd.
 5. Odbyte w przeszłości szkolenia z zakresu suicydologii, po zatwierdzeniu ich przez Zarząd Główny – prowadzone przez autorytety w tej dziedzinie.
 6. Historię pracy w ośrodku nastawionym na udzielanie pomocy pacjentom suicydalnym – głównie w ośrodku interwencji kryzysowej i pokrewnych; honorowana jest również praca w poradni zdrowia psychicznego, poradni leczenia uzależnień i na stacjonarnym oddziale psychiatrycznym.
 7. Samodzielne wydanie książki na temat samobójstw.
 8. Redakcję naukową pracy zbiorowej w całości poświęconej suicydologii.
 9. Wydanie książki na temat samobójstw we współautorstwie.
 10. Wydanie książki nawiązującej do problematyki samobójstw – łączącej z nią główny temat lub poświęcającej jej jeden rozdział; np. z zakresu interwencji kryzysowej.
 11. Rozdział w pracy zbiorowej na temat samobójstwa.
 12. Artykuł naukowy na temat samobójstw wydany w fachowym czasopiśmie naukowym.
 13. Samodzielny artykuł popularno-naukowy wydany w innym czasopiśmie, np. Charaktery.
 14. Posiadanie certyfikatu suicydologa nadanego przez inne towarzystwo polskie lub zagraniczne.
 15. Pracę magisterską na temat samobójstw.
 16. Pracę doktorską na temat samobójstw.
 17. Pracę habilitacyjną na temat samobójstw.
 18. Ukończenie pełnego szkolenia z psychoterapii w zakresie jej wiodących nurtów i zastosowań – psychodynamiczny, psychoanalityczny, poznawczo-behawioralny, gestalt, systemowy i uzależnień.
 19. Ukończenie innej specjalizacji mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, istotnej również dla suicydologii, np. w terapii środowiskowej.
 20. Prowadzenie zajęć na temat samobójstw: wykładów, pogadanek, szkoleń etc. (po zatwierdzeniu programu lub treści przez Towarzystwo – nie obowiązuje Uniwersytetów).
 21. Zdobycie funduszy ze środków unijnych, samorządowych i jakichkolwiek innych, na poszerzenie ilości godzin świadczonych w poradniach suicydologicznych ponad statutowe i zatrudnienie innych psychologów lub samozatrudnienie, by poradnia funkcjonowała częściej, niż jeden dzień w tygodniu.
 22. Poświęcanie na przyjmowanie pacjentów w poradni suicydologicznej większej ilości godzin, niż statutowe cztery godziny (dotyczy prowadzących poradnię i współpracowników).
 23. Obowiązkową, udokumentowaną współpracę z lokalnymi mediami.
 24. Udokumentowaną współpracę z lokalną prasą i informowanie o istnieniu poradni oraz godzinach przyjęć.
 25. Dodatkowe doświadczenie zawodowe i czynna praktyka w pozaklinicznych obszarach suicydologii, m.in. praca biegłego i opracowywanie opinii sądowych z zakresu suicydologii (prezentacja jednej opinii), praca psychologa-negocjatora policyjnego (opis przypadku negocjacji z samobójcą) etc.
 26. Ewentualną inicjatywę kandydata dotyczącą problematyki samobójstw, która będzie oceniana indywidualnie.

 

Rozdział III

Prawa i obowiązki członków

§ 14

Członków Towarzystwa dzieli się na:

 • zwyczajnych,
 • honorowych,
 • wspierających.

§ 15

Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne, obywatele polscy, społecznie i/lub profesjonalnie zajmujący się szeroko pojętą suicydologią, w tym studenci kierunków mających związek z ochroną zdrowia.

§ 16

Członkowie zwyczajni przyjmowani są przez Zarząd Główny na podstawie złożenia pisemnego wniosku oraz uiszczenia opłaty członkowskiej. O przyjęciu członka decyduje Zarząd Główny większością głosów, przy obecności przynajmniej 1/2 członków Zarządu.

§ 17

Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:

 • czynnej postawy w realizowaniu statutowych celów Towarzystwa,

 • przestrzegania uchwał i postanowień władz Towarzystwa,

 • terminowego wpłacania składek członkowskich.

§ 18

Członkowie zwyczajni Towarzystwa wchodzą w skład określonych sekcji i zespołów problemowych powoływanych przez Zarząd Główny.

§ 19

Członkami wspierającymi Towarzystwa mogą być osoby fizyczne lub prawne – deklarujące na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Członka wspierającego reprezentuje w Towarzystwa uprawniony przedstawiciel. Członek wspierający jest przyjmowany do Towarzystwa na podstawie pisemnej deklaracji. Członkowie wspierający nie mają praw wyborczych, lecz posiadają wszystkie pozostałe przywileje członków zwyczajnych.

§ 20

Członkiem honorowym zostaje obywatel polski lub innego kraju, któremu Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu nada tę godność w uznaniu wyjątkowych zasług poniesionych w dziedzinie suicydologii. Członkowie honorowi nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego.

§ 21

Członkostwo zwyczajne i nadzwyczajne ustaje w Towarzystwie wobec:

 • dobrowolnego, pisemnego wystąpienia po zgłoszeniu Zarządowi Głównemu,
 • skreślenia z listy przez niepłacenie składek członkowskich – po dwukrotnym upomnieniu,
 • działania na szkodę Towarzystwa lub łamania obowiązujących w nim zasad, jak: burzenie jedności, zakłócanie realizowania wspólnych celów, czy podejmowanie samowolnych działań z wykorzystaniem przynależności do Towarzystwa bez wiedzy o tym jego władz, a także skazania prawomocnym wyrokiem sądu oraz wszelkich zachowań nieetycznych w pracy klinicznej,
 • utraty przez członka wspierającego osobowości prawnej lub nierzetelności względem przyjętych zobowiązań,
 • śmierci członka.

 

Rozdział IV

Władze Towarzystwa

§ 22

Władza Towarzystwa sprawowana jest przez:

 • Zarząd Główny,
 • Walne Zgromadzenie Członków,
 • Główną Komisję Rewizyjną.

§ 23

Kadencja władz Towarzystwa trwa pięć lata.

§ 24

Wybór władz Towarzystwa oraz podejmowanie wszelkich uchwał następuje w wyniku większości głosów.

§ 25

W przypadku ustąpienia członków władz w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji nowych członków. Ilość nowych członków zarządu nie może przekroczyć wartości 1/3 członków pochodzących z wyboru.

§ 26

Walne Zgromadzenie Członków może być zwoływane w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym. Zwoływane jest raz na kadencję (co pięć lat) w miejscu wyznaczonym przez Zarząd Główny. Szczegóły obrad (miejsce, termin i porządek) Walnego Zgromadzenia prezentuje Zarząd Główny członkom z 30-dniowym wyprzedzeniem przed ustaloną datą.

§ 27

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez: Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną, a także po pisemnym wniosku 1/2 liczby członków lub co najmniej 3 Zarządów Oddziałów Towarzystwa. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd w terminie 4 tygodni od otrzymania wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami poruszanymi w uzasadnieniu jego zwołania.

§ 28

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 • podejmowanie decyzji dotyczących głównego kierunku rozwoju i działania Towarzystwa,

 • weryfikacja sprawozdań z działalności: Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,

 • wybieranie i odwoływanie członków Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,

 • zatwierdzanie regulaminów Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,

 • podejmowanie uchwał dotyczących przystępowania do innych towarzystw,

 • podejmowanie uchwal o zmianach statutu Towarzystwa oraz decyzji o jego rozwiązaniu,

 • nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,

 • podejmowanie uchwał dotyczących wykluczania członków z Towarzystwa,

 • rozstrzyganie wniosków władz Towarzystwa.

§ 29

Zarząd Główny jest najwyższą władzą Stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Członków. W tym czasie kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, za co odpowiada przed Walnym Zgromadzeniem Członków.

§ 30

W skład Zarządu wchodzą: prezes, wiceprezesi i członkowie zarządu. Jeśli z przyczyn losowych prezes nie może wypełniać swoich obowiązków, jego funkcję przejmuje na czas określony jeden z wiceprezesów.

§ 31

Do obszaru działań Zarządu Głównego należą:

 • zwoływanie Walnego Zgromadzenia w sposób zgodny ze statutem,
 • decydowanie o kierunku realizacji statutowych postanowień Towarzystwa oraz Walnego Zgromadzenia,
 • uchwalanie planów działań na określony czas: popularyzatorskich, szkoleniowych, a także finansowych związanych z dysponowaniem składkami członkowskimi,
 • uchwalania wysokości opłat członkowskich,
 • uchwalanie regulaminów nadających kierunek działaniom Zarządu Głównego i obowiązków poszczególnym członkom Zarządu,
 • popularyzowanie wiedzy z zakresu samobójstw poprzez publikacje,
 • koordynowanie funkcjonowania i rozwoju sieci poradni suicydologicznych oraz prowadzenie ich spisu,
 • dbanie o wysoki poziom merytoryczny kształcenia suicydologów klinicznych,
 • reagowanie na potrzeby uzyskania pomocy zgłaszane przez instytucje, np. szkoły, po próbach samobójczych uczniów, w szczególności podejmując interwencje prewencyjne w związku z zagrożeniem powielania aktów autoagresji,
 • koordynowanie powstawania i prowadzenie nadzoru nad: Oddziałami, Sekcjami i Zespołami Problemowymi Towarzystwa,
 • rozpatrywanie wszystkich niejasności, a także zatargów związanych z działalnością Towarzystwa w głosowaniu jawnym.

Uchwały podejmowane przez Zarząd Główny zapadają większością głosów. Zarząd Główny zwołuje posiedzenia zgodnie z aktualnymi potrzebami, trzy razy w roku lub częściej. Raz w roku Zarząd Główny obraduje w szerszym składzie, z udziałem pozostałych członków Zarządu i/lub przy udziale przewodniczących Oddziałów i Sekcji.

§ 32

Prezes wraz z jednym z wiceprezesów łącznie, reprezentują Towarzystwo na zewnątrz i działają w jego imieniu oraz zarządzają majątkiem Towarzystwa.

§ 33

Główna Komisja Rewizyjna nadzoruje i kontroluje pracę Towarzystwa. W skład Komisji wchodzi 3 członków. Na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

§ 34

Głównej Komisja Rewizyjna zajmuje się:

 • przeprowadzaniem dwa razy w czasie trwania kadencji kontroli działań Towarzystwa w obszarze finansowym i merytorycznym,
 • wymaganiem od Zarządu Głównego wyjaśnień pokontrolnych i żądaniem wypełnienia zobowiązań statutowych,
 • przedstawianiem sprawozdania z działalności Walnemu Zebraniu Członków,
 • składaniem Walnemu Zgromadzeniu Członków wniosków w sprawie absolutorium dla władz Towarzystwa,
 • zatwierdzaniem wypełniania obowiązków finansowych i merytorycznych przez Towarzystwo.

Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Głównego oraz nie mogą ich łączyć żadne inne zależności zawodowe (pracownicze) lub osobiste. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu jedynie z doradczym głosem.

Rozdział V

Oddziały, Sekcje i Koła Towarzystwa

§ 35

Oddział powstaje w województwie, w którym mieszka się co najmniej 6 członków Towarzystwa i prowadzona jest poradnia suicydologiczna. Swoim zasięgiem Oddziały obejmują działaniem jedynie administracyjny teren danego województwa. Miejsce siedziby Oddziałów tworzone są w porozumieniu Zarządu Głównego i Zarządu Oddziału.

Jeśli w danym województwie nie istnieje Oddział, członkowie Towarzystwa mogą przynależeć do znajdującego się w sąsiednim województwie. Oddział Zarządu wykonuje obowiązki statutowe Towarzystwa zdając ze swojej pracy roczne raporty.

§ 36

Władzę Oddziału stanowi Walne Zgromadzenie Oddziału.

§ 37

Władzami Oddziału są:

 • Walne Zgromadzenie Członków Oddziału,
 • Zarząd Oddziału,
 • Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 38

Walne Zgromadzenie Członków może być zwoływane jako:

 • zwyczajne,
 • nadzwyczajne.

Walne Zgromadzenie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału zgodnie z bieżącymi potrzebami oraz by podsumować działanie co 5 lat, przed Walnym Zgromadzeniem Zarządu Głównego Towarzystwa kończącym kadencję. Zarząd Oddziału zwołuje posiedzenie informując członków o tym fakcie na 20 dni przed planowanym terminem oraz powiadamia o tym Zarząd Główny Towarzystwa.

§ 39

Do zakresu działalności Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału należy koordynowanie i kontrolowanie realizacji statutowych obowiązków Towarzystwa.

§ 40

Walne Zgromadzenie Członków Oddziału podejmuje decyzje większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków oddziału – w pierwszym terminie, a w drugim terminie, przy znaczącej absencji, bez względu na liczbę obecnych członków. Równa ilość głosów rozwiązywana jest poprzez arbitralną decyzję przewodniczącego. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału zwoływane jest:

 • z inicjatywy Oddziału,
 • na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,
 • na wniosek 1/2 członków Oddziału.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału jest zwoływane przez Zarząd Oddziału w terminie 20 dni od daty zgłoszenia żądania obradując wyłącznie nad sprawami dotyczącymi zgłoszenia.

§ 41

W skład Zarządu Oddziału wchodzi przewodniczący oraz 2 członków wybieranych w jawnym głosowaniu.

§ 42

Do zadań Zarządu Oddziału należy realizowanie zadań statutowych Towarzystwa. Posiedzenia Zarządu Oddziału są zwoływane w zgodzie z aktualnymi potrzebami.

§ 43

W skład Komisji Rewizyjnej Oddziału wchodzi 3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego.

§ 44

W zakresie działań Komisji Rewizyjnej Oddziału mieści się:

 • kontrola realizacji statutowych celów przez Oddział,
 • weryfikacji płatności składek członkowskich,
 • zdawanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu Członków Oddziału i ocena działalności oraz decydowanie o absolutorium lub jego braku dla ustępującego Zarządu.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w zebraniach Zarządu bez możliwości głosowania, przy posiadaniu głosu doradczego oraz prawa do żądania wyjaśnień.

§ 45 

Rozdział VI

Fundusze i majątek Towarzystwa

§ 46

Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze. Majątek Towarzystwa powstaje dzięki:

 • składkom członkowskim,
 • dochodom z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
 • zapisom, darowiznom, dotacjom i spadkom,
 • wpływom z działalności statutowej,
 • dochodom z publicznej ofiarności.

Środki pieniężne zawsze gromadzone są na jednym koncie bankowym Towarzystwa. Składki członkowskie wpłacane są przez nowych członków z chwilą przystąpienia do Towarzystwa, nie później niż do końca stycznia każdego roku. Rachunkowość prowadzona przez Towarzystwo jest zgodnie z aktualnymi przepisami. Decyzje związane z nabywaniem, zbywaniem oraz obciążaniem majątku Towarzystwa podejmuje Prezes wraz z jednym Wiceprezesem łącznie.

§ 47

Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących i korzystać z osiąganych dochodów na cele statutowe.

Rozdział VII

Zmiany statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 48

Uchwalenie i zmiany statutu, a także rozwiązanie Towarzystwa, następują po uchwale Walnego Zgromadzenia Członków, po aprobacie większością głosów:

 • przy obecności co najmniej połowy członków Towarzystwa – w pierwszym terminie,
 • w terminie drugim niezależnie od liczby obecnych członków.

Po rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zgromadzenie decyduje o sposobie likwidacji oraz przeznaczeniu majątku Towarzystwa.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 49

Towarzystwo działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. prawo
o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 79, poz. 855) oraz niniejszego statutu. Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu rejestrowego i z upływem tego terminu Towarzystwo uzyskuje osobowość prawną.

Menu